Regulamin

Informacje ogólne

Właściciel strony – PRO Solution Sp. z o.o., NIP 9542736446, REGON 242869644, wpis KRS 0000412307

KlinikiUrody.com.pl – portal branżowy dostępny pod adresem http://www.KlinikiUrody.com.pl umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie firm o profilu medycznym według nazwy, branży lub miejsca działalności.

Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do KRS, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, która zawarła z portalem KlinikiUrody.com.pl stosowną umowę o świadczenie usług reklamowych.

Użytkownik – każda osoba, nie będąca Firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu KlinikiUrody.com.pl

Prezentacja – płatna forma reklamy Firmy, z wyłączeniem aktualnych ofert promocyjnych.

 

Rejestracja i Prezentacja Firmy

 1. Usługa rejestracji i prezentacji jest skierowana do firm o medycznym profilu działalności związanej z medycyną estetyczną, chirurgią plastyczną, kosmetologią medyczną i stomatologią estetyczną, okulistyką i trychologią.
 2. Rejestracji do Serwisu dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego u góry strony oraz potwierdza rejestrację poprzez kliknięcie linku znajdującego się w mailu wysłanym w wyniku rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna.
 3. Wysłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Administratora w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz przesyłanie informacji handlowych.
 4. Edycja jak i aktualizacja danych zawartych w prezentacji Firmy jest bezpłatna przez cały okres świadczenia usług.
 5. Firma oświadcza, że posiada prawa autorskie do zamieszczonych przez nią danych i nie narusza praw osób trzecich. Ewentualne spory będą rozwiązywane bez udziału właściciela portalu KlinikiUrody.com.pl
 6. Firma akceptuje umieszczenie w dowolnym miejscu portalu reklam, informacji innych podmiotów współpracujących z portalem.

Ograniczenia i odpowiedzialność

 1. KlinikiUrody.com.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Firmą a jej klientami. KlinikiUrody.com.pl dokłada starań w celu zapewnienia dostarczenia poprawności informacji, lecz nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub zaniedbania. W szczególności zalecamy wszystkim użytkownikom sprawdzić kwalifikacje lekarzy czy klinik prezentowanych w KlinikiUrody.com.pl. W przypadku zaniedbania KlinikiUrody.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie poniesione straty w tym obrażeń. Przed skorzystaniem z produktów lub usług radzimy skonsultować się ze swoim lekarzem.
 2. KlinikiUrody.com.pl nie bierze odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany np. czynnościami konserwacyjnymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 3. KlinikiUrody.com.pl nie ponosi odpowiedzialności wzgledem Firmy za powstałe sytuacje związane z naruszeniem jej praw przez podmioty lub osoby trzecie w celach komercyjnych, także podszywanie się pod Firmę przez osoby trzecie.
 4. KlinikiUrody.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych opinii zamieszczanych w portalu przez klientów Firmy. Opinia przed publikacją musi zostać zaakceptowana przez administratora.
 5. Firma rejestrując się w portalu ponosi wszelką odpowiedzialność za treści zawarte w prezentacji, w szczególności za prawdziwość danych, rzetelność treści ogłoszeń i artykułów.
 6. Firma wyraża zgodę na edycję przez KlinikiUrody.com.pl materiałów i danych. KlinikiUrody.com.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu lub prezentacji niespełniających wymogów portalu.
 7. Wszelkie nieporozumienia Firma rozwiązuje między sobą a klientem bez angażowania KlinikiUrody.com.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 8. Wiedza medyczna ma charakter dynamiczny i ciągle się zmienia, dlatego zawarte informacje mają charakter podstawowy/orientacyjny.
 9. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

 

Dodawanie opinii

 1. Użytkownik ma możliwość wystawiania Firmom opinii o świadczonych usługach.
 2. Portal nie ma obowiązku umieszczania na swoich stronach każdej zgłoszonej przez użytkownika opinii.
 3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w opiniach treści mających na celu zniesławienie Firmy, treści sprzecznych z prawem, treści reklamowych i linków do prywatnych stron internetowych.

Uczestnictwo w portalu

 1. Uczestnikami portalu KlinikiUrody.com.pl są jego Użytkownicy.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie portalu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Serwisu i jego zawartości zgodnie z przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

Płatności

 1. Płatności realizowane są przez serwis Payu.pl

Polityka prywatności

 1. Rejestracja firmy w portalu KlinikiUrody.com.pl jest wyrażeniem zgody na udostępnianie danych firmy użytkownikom portalu.
 2. Użytkownik, który wypelnił formularz na stronach portalu, zgadza się na przetwarzanie swoich adresów e-mail w celu przesyłania informacji o charakterze handlowym lub informacyjnym.
 3. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych w każdym czasie poprzez kliknięcie w odpowiedni link umieszczany w wiadomościach e-mail lub zgłoszenie wysłane na adres mailowy.
 4. Portal KlinikiUrody.com.pl stosuje mechanizm cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer WWW zapisuje po stronie użytkownika. Używamy cookies do zapamiętywania informacji o użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania.
 1. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego .
 2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
 3. Użytkownik oraz Firma oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.